Przedmiot projektu

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Działanie 2.1 „Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.

Termin realizacji projektu:  01.03.2010 do 31.12.2012 roku

Przedmiotem projektu jest modernizacja ok. 1000 m2 powierzchni w tym ok. 500 m2 dotychczas nieużytkowanej w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu mieszczącym się przy Al. IX Wieków Kielc 19.

Nowa inwestycja umożliwi powstanie wysoko funkcjonalnych i wyposażonych pracowni dydaktycznych dla rozwoju praktycznych umiejętności medycznych:

·        ratownictwa medycznego,

·        biostatystyki,

·        kinezyterapii,

·        umiejętności pielęgniarskich i umiejętności położniczych,

·        pracowni fizykoterapii,

·        oraz utworzenie ogólnodostępnego Centrum Informacji Medycznej (CIM).

 

Pracownie zostaną wyposażone w meble medyczne (łóżka szpitalne, stoliki do pobierania krwi, leżanki chorych itp.) oraz wysokiej klasy aparaturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do zapewnienia prawidłowej edukacji studentów. Wykorzystanie zakupionego sprzętu (fantomy, laboratorium analizy ruchu z platformą, stoły rehabilitacyjne, stymulatory fizjologiczne odzwierciedlające żywego człowieka itp.) pozwoli na doskonalenie nie tylko umiejętności technicznych studentów, ale również umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązania kontaktu z pacjentem.

Utworzenie ogólnodostępnego Centrum Informacji Medycznej z pracownią biostatystyki, umożliwi dostęp do najnowocześniejszych zasobów bibliotecznych o tematyce medycznej, baz danych studentom i pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wszystkim osobom związanym ze środowiskiem medycznym. Centrum włączy się w akcje promujące: idee zdrowego stylu życia, upowszechniające badania profilaktyczne, podnoszące świadomość antyrakową społeczeństwa, działanie na rzecz ochrony środowiska.

Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i zwiększenie zakresu działalności dydaktyczno-naukowej podniesie atrakcyjność Uczelni, ukończenie której daje w przyszłości szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy.